10 största ägarna I LIDDS AB 2017-06-30

Namn

Antal aktier

Andel av kapital och röster (%)

Wikow Venture AB

1 711 194

9,39 %

P.U.L.S. AB

860 418

4,72 %

Daniel Lifveredson via bolag

738 368

4,05 %

Recipharm Venture Fund AB

714 285

3,92 %

Henry Dunkers Förvaltningsaktiebolag

598 148

3,28 %

Gunvald Berger

571 258

         3,13 %

Hans Lennernäs med bolag

393 954

2,16 %

BWG Invest Sarl

330 000

1,81 %

East Bay AB

321 427

1,76 %

Swedocean AB

250 000

1,37 %

Övriga

11 736 938

64,40 %

Total

18 225 990

100,00 %

  Källa: Euroclear

Valberedning

Vid årsstämman i LIDDS AB (publ) den 22 april 2016 beslutades att en valberedning skall utses och bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna per den 30 september 2016, jämte styrelsens ordförande. 

Följande valberedning har utsetts:
Bengt-Åke Bengtsson, ordförande
Yvonne Mårtensson
Clas Runnberg
Jan Törnell (ordförande i LIDDS)

De tre förstnämnda personerna har utsetts av Wikow Venture AB och P.U.L.S. AB.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det under adressen:
Valberedningen
LIDDS AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50  UPPSALA